Tovla s.r.o. | Kompletační práce, balicí práce, drobná montáž

Jsme tým. Jsme sociální podnik. Jsme lidé se zdravotním handicapem.

Pracovat pro nás znamená být součástí kolektivu, mít lepší sociální

postavení, mít více sebevědomí, být sociálně začleněni.

 

Tento projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.

 

Principy sociálního podnikání:

Společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

 

1. Sociální princip

a) zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin

Sociální podnik Tovla s.r.o. zaměstnává 84,3 % osob se zdravotním postižením. Smyslem začlenění zaměstnanců do příprav nového podniku byla snaha, aby zaměstnanci si mohli upravit konkrétní mikro úsek pracovního prostoru dle svých představ, tak aby tento prostor nebyl pouze anonymním hotovým pracovním prostorem, kde budou pracovat. Cílem bylo především posílení zodpovědnosti zaměstnanců za chod celého sociálního podniku, nikoliv za jednotlivé pracovní úkony.

b) zaměstnancům ze znevýhodněných skupin byla poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby

V našem organizačním týmu jsme měli i psychosociálního pracovníka, který individuálně pracoval s jednotlivými zaměstnanci. Pomáhal řešit nejen pracovní motivaci zaměstnanců, ale pomohl řešit i někdy velmi složité osobní situace. Pozitivním poznáním je skutečnost, že pracovní kolektiv se neměnil a zaměstnanci měli o práci upřímný zájem a došlo k postupnému formování spoluzodpovědnosti za určitý výkon a kvalitu odvedené práce.

c) zaměstnanci byli pravidelně informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů

Zaměstnance jsme při pravidelných společných poradách seznamovali s chodem podniku a s principy sociálního podniku. Dále jsme zavedli dle potřeb zaměstnanců i individuální mikro konzultace s jednotlivci.

d) zaměstnanci ze znevýhodněných skupin byli interně vzděláváni dle individuálních možností.

 

2. Ekonomický princip

a) tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku

V posledním roce realizace podniku tvořily prodeje výrobků a služeb 65,31 % z celkových výnosů podniku.

b) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů

 

3. Environmentální princip

a) podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání

Firma Tovla s.r.o. používala ekologicky šetrné výrobky jako např. recyklovaný papír, recyklované tonery do tiskárny a kopírky. Velký důraz se kladl na zbytečné tištění dokumentů, tedy šetření papírem a tonery. Přednost měly veškeré dokumenty v elektronické podobě. Dále firma pečlivě třídila odpad.

 

4. Lokální princip

a) podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

Odběrateli firmy Tovla s.r.o. byli pouze firmy, které mají působnost ve stejném okrese.

b) podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele

Našimi zaměstnanci byli výhradně osoby, které mají bydliště v našem okrese.

c) podnik přednostně nakupuje od místních dodavatelů

Dodavateli sociálního podniku byli firmy působící ve stejném okrese.

d) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

 

Můžeme konstatovat, že provozování sociálního podniku splnilo svůj cíl tedy místně působit s cílem co nejširším měřítku zaměstnat místní obyvatele a využívat možností místních a krajových firem.